C语言程序设计第四版是一本经典的C语言教材,其中的课后习题是我们进行实践的重要部分。为了帮助C语言初学者更好地掌握该教材,本文将为大家提供C语言程序设计第四版课后习题的答案解析。

第一章

C语言程序设计第四版课后习题答案解析  第1张

1.1

a. 7

b. 15

c. 77

d. '\\n'

1.2

a. 0x7f

b. 0x3f

c. 0x40

d. 0x7fffffff

1.3

a. 'A'

b. 0101

c. 0x41

d. 65

1.4

a. 10000

b. 20

c. 20.0

d. 75

1.5

a. 10

b. 5

c. 0

d. 10

1.6

a. 1

b. 4

c. 3.0

d. 4

1.7

a. 0x7

b. 0x7

c. 0x6

d. 0x7

1.8

a. 0

b. 2

c. 1

d. 1

1.9

a. 9

b. 3.333

c. 0

d. 4

1.10

a. 1

b. 1

c. 0

d. 0

1.11

a. -2147483648

b. 2147483647

c. 4294967295

d. 2147483647

1.12

a. 65

b. 66

c. 67

d. 68

1.13

a. 6

b. 7

c. 8

d. 9

第二章

2.1

a. 65

b. 66

c. 65

d. 66

2.2

a. 3

b. 63

c. 32

d. 5

2.3

a. 1

b. 8

c. 5

d. 0

2.4

a. 2

b. 4

c. 3

d. 2

2.5

a. 10

b. 8

c. 6

d. 10

2.6

a. 24

b. 7

c. -12

d. -2

2.7

a. 5.66667

b. 0.333333

c. 0

d. 13

2.8

a. 98

b. 98

c. 97

d. 97

2.9

a. 0

b. 0

c. 1

d. 1

2.10

a. 1110

b. 1010

c. 1000

d. 1100

第三章

3.1

a. 5

b. 4

c. 5.0

d. 4.0

3.2

a. 1

b. 1

c. 1

d. 0

3.3

a. 7

b. 0

c. -1

d. 4

3.4

a. 2

b. -2

c. 2

d. -2

3.5

a. 4

b. 4

c. 4

d. 0

3.6

a. 2

b. 3

c. 2.0

d. 3.0

3.7

a. 1

b. 0

c. 1

d. 0

3.8

a. 1

b. 2

c. 2

d. 3

3.9

a. 40

b. 30

c. 1

d. 0

3.10

a. 1

b. 1

c. 0

d. 0

第四章

4.1

a. 66

b. 67

c. 0

d. 1

4.2

a. 0

b. 1

c. 0

d. 0

4.3

a. 0

b. 1

c. 0

d. 1

4.4

a. 0

b. 10

c. 0

d. 1

4.5

a. 22

b. 22.0

c. 22

d. 22

4.6

a. 2.0

b. 2

c. 3

d. 1

4.7

a. 0

b. 1

c. 1

d. 0

4.8

a. 0

b. 1

c. 1

d. 0

4.9

a. 1

b. 1

c. 1

d. 0

4.10

a. 0

b. 0

c. 0

d. 1

以上是C语言程序设计第四版课后习题的答案解析。在学习过程中,我们需要不断地进行实践,理论结合实际,才能更好地掌握语言的使用。希望本文的答案解析能够帮助大家更好地理解和掌握C语言的知识。